Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr 
SE-111 35 Stockholm

info@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Om Partsrådet

Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet, Partsrådet, är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko. Partsrådet stödjer lokala parter i gemensamma frågor som de centrala parterna fastställt i kollektivavtal. Verksamheten är indelad i olika arbetsområden. Partsrådet kan även göra andra insatser som parterna gemensamt avtalar om. Partsrådet tillhandahåller vidare medel för att anlita arbetstagarkonsulter enligt det statliga avtalet Samverkan för framtiden.

 

Partsrådet hette tidigare Utvecklingsrådet för den statliga sektorn, men bytte namn den 1 juni 2008 som ett led i den förändrade inriktning av verksamheten som parterna kom överens om i RALS 2007-2010.

Fokus ligger på stöd till de lokala parterna i gemensamma frågor som fastställts av de centrala parterna i kollektivavtal.

Verksamheten leds av en partsgemensam styrelse som har hand om strategiska frågor med fokus på mål- och inriktningsfrågor samt uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Därutöver finns ett representantskap som bland annat ska vara ett forum för information om och förankring av verksamheten samt en arena för dialog och omvärldsbevakning.

För varje arbetsområde finns en partssammansatt styrgrupp samt en eller flera operativt ansvariga. Aktuella arbetsområden från och med 2018 är Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv, Centrala parters stöd till lokal lönebildning, Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå, Hållbart arbetsliv och Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv.

Partsrådets kansli har det praktiska ansvaret för information, administration och service.