Meny Stäng

Kungsgatan 48, 1 tr 
SE-111 35 Stockholm

info@partsradet.se
+46 (0) 730-72 55 18

Org.nummer 802400-2480
BG 5914-9419

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Tillit är nyckeln till framgång

Louise Bringselius talade om behovet av tillit inom statlig verksamhet på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå stod bakom.

Louise Bringselius är docent i organisation och ledning vid Lunds universitet och har varit vetenskaplig rådgivare i Tillitsdelegationen.

Hon pratade om fem trender som har gjort att behovet av tillit har ökat i offentlig sektor:

 1. Mätande och dokumentation är allt mer utbrett.
 2. Tävling och konkurrens har blivit mer framträdande.
 3. Fokus ligger på tempo och effektivitet – det finns för lite tid för reflektion och mänskliga möten.
 4. Det finns en detaljstyrning och övertro på planering och reglering.
 5. Det har uppstått en tystnadskultur, där medarbetarna har lärt sig att vara följsamma.

– Vi behöver lägga ökad tonvikt vid förståelse. Inte sluta mäta men lyfta fram dialogen mer. Istället för konkurrens bör vi sträva efter samarbete. Och även om tempo och effektivitet behövs måste vi ge utrymme till ökad reflektion och kvalitet, sa hon och betonade att tystnadskulturen behöver förändras till en kultur där man välkomnar dem som säger ifrån.

Louise Bringselius pratade om tre styrprinciper inom offentlig sektor – byråkrati, konkurrens och tillit.

(För undertexter, klicka i CC)

Skapa balans

– Vi måste skapa en balans mellan dessa principer. Idag har vi mycket byråkrati och mycket konkurrens, vi mäter och tävlar. Men tilliten är underbetonad i den offentliga sektorn idag, sa Louise Bringselius.

Hon menade att vi med ökad tillit även får ökad kvalitet, ökad motivation, samarbete, innovation och lärande. Något som även leder till ökad effektivitet.

För att skapa tillitsbaserad styrning och ledning menade hon att det krävs:

 • En öppenhet, där man delar information och välkomnar förbättringsförslag och oliktänkande.
 • Att delegera handlingsutrymme och välkomna medarbetarinflytande – men samtidigt vara tydlig med mandat och prioriteringar.
 • Att ha ett verksamhetsnära och hållbart, psykosocialt och professionellt stöd i kärnverksamheten.
 • Att premiera lärande.
 • Att stimulera att alla i verksamheten tar ansvar för helheten.
 • Att utgå från medborgarnas behov.
 • Att ha positiva förväntningar på dem man arbetar med.

Det är också viktigt att ha en långsiktighet i styrning och ledning, menade Louise Bringselius.